Jaarverslag secretaris 2019

 1. Inleiding
  Dit is het jaarverslag 2019 waarin het bestuur verslag uitbrengt van de werkzaamheden, activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
  Senioren Vereniging Velsen behartigt de belangen van ouderen en organiseert activiteiten die sociale contacten bevorderen.
  Het bestuur werkt samen met andere organisaties, zowel op landelijk niveau door deelname aan regiobijeenkomsten, als op lokaal niveau. Samen met groeperingen die zich inzetten voor de belangen van senioren zijn en blijven we in gesprek.
  Achter de schermen heeft het bestuur hard gewerkt aan het ontwikkelen van een eigen website, zichtbaarheid op Facebook en Instagram met het doel de informatie up to date te houden en de zichtbaarheid te vergroten.
  Met dank aan alle leden, vrijwilligers en bestuursleden blikken we terug op het jaar 2019.


 2. Leden
  Het ledenaantal is dit jaar teruggelopen van 130 leden naar 106 leden.

   

  Aantal naar leeftijd     Aantal naar woonplaats  
  Onbekend 6   Bloemendaal 3
  50-59 0   Driehuis 5
  60-70 5   Haarlem 4
  70-80 37   IJmuiden 12
  80-90 47   Santpoort Noord 29
  90-100 11   Santpoort Zuid 9
  >100 0   Velserbroek 44
  Totaal aantal leden 106     106
 3. Organisatie
  3.1 Het bestuur
  Carmen Lo-A-Njoe heeft zich in september 2019 terug moeten trekken vanwege haar afnemende gezondheid. Helaas is Carmen in december overleden. Naast haar jarenlange werk als secretaris, verzorgde ze tot 2019 tweemaal per jaar een dagtocht. We zullen haar missen. Minke Uytendaal nam deze taak van haar over.Onderstaand het bestuur in 2019 met de volgende taakverdeling:

   

  Hans van Leeuwen, voorzitter draagt zorg voor de contacten naar buiten en zit de vergaderingen voor
  Margret de Graaf, secretaris ad interim
  vanaf september 2019
  notulen, website/Facebook en is lid van de activiteitencommissie
  Ida Vis, penningmeester verzorgt de financiën, de ledenadministratie en belastingaangifte
  Janneke van de Pol, bestuurslid is redacteur nieuwsbrief, verzorgt pr, lid SGOV en activiteitencommissie
  Minke Uytendaal, bestuurslid lid activiteitencommissie
  Piet Dankelman, bestuurslid lid SGOV, distributie en drukwerk

  3.2 Bestuursvergaderingen
  Het bestuur is in 2019 9 keer bijeengekomen. In de maanden juli, augustus en december werd er niet vergaderd.

  3.3  Belangrijke ontwikkelingen 2019
  Er is een flinke stap gezet naar een professionele website, zonder ongewenste reclame en met een nieuw logo. De website is o.a. voorzien van actueel nieuws, activiteitenoverzicht, ledenservice pagina. Aanmelden voor lidmaatschap of een activiteit kan nu ook via de website verlopen. Daarnaast is ter ondersteuning van de website een Facebookpagina geopend. De eerste foto’s van het kienen en klaverjassen zijn gepubliceerd op de facebookpagina.
  Het uiteindelijke doel is het vergroten van de informatievoorziening en de
  promotie van de vereniging, waardoor het ledenaantal mogelijk stijgt.
  Het bestuur heeft gebrainstormd over nieuwe activiteiten in 2020. We hopen tevens met de nieuwste ontwikkelingen nieuwe leden te mogen verwelkomen.

  3.4 Belastingservice
  Ida Vis, gecertificeerd belastinginvuller, heeft dit jaar wederom leden geholpen met het invullen van de belastingaangiftes. Ze is actief geweest bij de regiobijeenkomsten, georganiseerd door FASv, om bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van belastingaangiftes.

  3.5. Vrijwilligers
  Een aantal vrijwilligers verrichtte wederom vele hand- en spandiensten zoals:
  Bezorging nieuwsbrieven;
  Wekelijkse kantinedienst bij het klaverjassen in Dorpshuis Het Terras;
  De website als webmaster bijhouden.
  Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en daarom ontvangen zij als dank aan het einde van het jaar een kleine attentie voor het vele werk dat ze voor onze vereniging hebben verricht.

  3.6 Nieuwsbrief
  De nieuwsbrief verschijnt één keer per twee maanden en wordt bij een deel van de leden
  bezorgd; een 40 tal krijgt de nieuwsbrief per mail.


 4. Samenwerking met andere organisaties
  4.1
  Stichting Welzijn Velsen
  Om Stichting Welzijn Velsen weer financieel gezond te maken besloot men de bovenverdieping van Dorpshuis Het Terras te herinrichten. De ruimte is nu ingedeeld ten behoeve van kantoorruimte en vergaderruimte voor Stichting Welzijn Velsen. In samenwerking met SGOV en gebruikers van Dorpshuis Het Terras is met directeur ad interim Nora Azarkan afgesproken dat de ruimtes ’s avonds wel beschikbaar blijven voor een maatschappelijke activiteit of cursus. Met een beetje passen en meten bleven de huidige activiteiten gehandhaafd. Tevens is de afspraak gemaakt dat er ruimte moet blijven voor
  ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

  4.2   Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen (SGOV)
  Bestuursleden SVV nemen maandelijks deel aan het overleg van SGOV. In de SGOV participeren het KBO – PCOB, SVV, SVVN, SWV, FNV afd. Velsen, UNIE afd. Velsen en een vertegenwoordiger van de gemeente Velsen.
  Door samenwerking wordt contact gezocht met de diverse instanties die met het ouderenbeleid bezig zijn. Het afgelopen jaar is o.a. gesproken over de gewijzigde OV regelingen, klachten rondom herinrichting Dorpshuis Het Terras, de WMO voorzieningen,woonvoorzieningen Velsen en de behoefte aan een praatcafé voor ouderen.

  4.3   Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)
  SVV is lid van de FASv en deze beklaagde zich bij het CBR over de (te) trage afwikkeling van aanvragen van rijbewijzen voor met name 75-plussers. Sinds kort is er een tussenoplossing gevonden en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting van een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid. Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of lichamelijk
  in staat zijn auto te rijden. De regeling geldt tot 31 december 2020 en geldt alleen voor het rijden in Nederland
  .

  Het afgelopen jaar heeft een fusieproces plaatsgevonden tussen NVOG, KNVG, KBO Brabant en FASv. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan per 1 januari 2020 van de grootste ouderenorganisatie van Nederland: de Koepel van Gepensioneerden (KG). FASv blijft wel onder zijn eigen naam bestaan. Met de KG en FASv kunnen we op landelijk niveau onze stem uitbrengen en opkomen voor de seniorenbelangen.
 5.  Activiteiten
  5.1  Klaverjassen
  Het klaverjassen op de dinsdagavond is vanwege te weinig belangstelling gestopt. Het
  klaverjassen op vrijdagmiddag blijft. Omdat het klaverjassen in de zomermaanden juli en
  augustus te weinig belangstelling kende besloot het bestuur besloot deze activiteit in de zomermaanden stil te leggen. Na een klacht hierover heeft het bestuur de beslissing teruggedraaid.
  5.2.Dagtocht Haarzuilens en Woudenberg
  Op 18 juni gingen 40 deelnemers met deze dagtocht mee: ’s morgens een heerlijk kopje koffie met gebak in Haarzuilens, daarna een rondtoer in de mooie omgeving, tenslotte volgde een pannenkoekenlunch in Woudenberg.
  5.3. Dagtocht Bayerische Senioren dag
  Op 3 oktober vond de 2e dagtocht plaats naar Wunderland Kalkar. In Bayerische stemming en met een gezellige muziekmiddag in Oktoberfest sferen beleefden 41 deelnemers een heerlijke dag.
  5.4. Klaverjasreis naar Hotel Brinkzicht in Vledder
  Van 4 tot 8 november vond de jaarlijkse klaverjasreis plaats. Overdag leuke trips en ‘s avonds klaverjassen. De laatste avond werd traditiegetrouw afgesloten met een gezellige muziekavond. Aantal deelnemers dit jaar 29.
  5.5. Kienen
  In plaats van bingo is er dit jaar op 19 december een kerst-kienmiddag georganiseerd. Na een gedegen voorbereiding bleek de middag een succes. Een aantal deelnemers was zelfs ontroerd door de mooie prijzen. Van Dorpshuis Het Terras mochten wij de kerststukjes als prijsje weggeven. Iedereen die nog niets had gewonnen, ontving zodoende toch een prijsje. 

   

  Bijlage 1 Afkortingenlijst

  SVV Senioren Vereniging Velsen
  SVVN Senioren Vereniging Velsen-Noord
  KBO Katholieke Bond van Ouderen
  PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
  SGOV Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen
  SWV Stichting Welzijn Velsen
  FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
  FASv Federatie van Algemene Seniorenverenigingen
  NVOG Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
  KNVG Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
  KG Koepel van Gepensioneerden
  CBR Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen
  WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  OV Openbaar Vervoer