Jaarverslag secretaris 2020


1.   
Inleiding
Senioren Vereniging Velsen behartigt de belangen van ouderen en organiseert activiteiten die sociale contacten bevorderen.
Het bestuur werkt samen met andere organisaties, zowel op landelijk niveau door deelname aan regiobijeenkomsten, als op lokaal niveau. Samen met groeperingen die zich inzetten voor de belangen van senioren zijn en blijven we in gesprek.
We blikken terug op het jaar 2020 waarbij de wereldwijde pandemie Covid-19 ons allen in de greep heeft gehouden en invloed heeft gehad op de werkzaamheden, activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

2.   
Leden

Het huidige ledenaantal is 104 leden. We hebben 8 nieuwe leden mogen verwelkomen en helaas zijn er in het afgelopen jaar 10 overleden.

 

Aantal leden naar leeftijd Aantal leden naar woonplaats
Onbekend 7 Bloemendaal 2
50-59 0 Driehuis 3
60-70 4 Haarlem 4
70-80 33 IJmuiden 14
80-90 50 Santpoort Noord 27
90-100 10 Santpoort Zuid 9
>100 0 Velserbroek 45
Totaal aantal leden 104   104

3.    Organisatie
3.1. Het bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering is Ida Vis afgetreden als penningmeester. Als dank voor haar jarenlange inzet is zij benoemd tot erelid van verdienste.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Hans van Leeuwen, voorzitter
Margret de Graaf, secretaris (vanaf 10-9-2020)
Cok Reiff, penningmeester (vanaf 10-9-2020)
Janneke van de Pol, bestuurslid
Minke Uijtendaal, bestuurslid
Piet Dankelman, bestuurslid

Rooster aftredende bestuursleden:
2021: Piet Dankelman is niet herkiesbaar
2022: Hans van Leeuwen, Janneke van de Pol, Minke Uijtendaal zijn aftredend.

3.2. Bestuursvergaderingen

Het bestuur is in 2020 zes keer bijeengekomen. Vanwege Coronabeperkingen is een aantal vergaderingen gecanceld.

3.3. Nieuwsbrief

We hebben 5 nieuwsbrieven uitgegeven. De laatste nieuwsbrief in december is bij alle leden thuis bezorgd i.v.m. een puzzelbijlage waarbij prijzen te winnen waren. We vonden het jammer dat we maar 1 inzending ontvingen.

3.4. Belastingservice

Ida Vis, gecertificeerd belastinginvuller, heeft het afgelopen jaar nog geholpen met het invullen van de belastingaangiftes. Voor het komende jaar zal haar taak overgenomen worden door de heer Hugo Huneker, gepensioneerd register accountant.

3.5. Vrijwilligers

Een aantal vrijwilligers verrichtte wederom vele hand- en spandiensten zoals:

  • Bezorging nieuwsbrieven;
  • Begeleiding bij het klaverjassen;
  • De website als webmaster bijhouden.

We danken de vrijwilligers voor hun inzet.

4.    Samenwerking met andere organisaties
4.1 Stichting Welzijn Velsen

Om het Klaverjassen in dorpshuis Het Terras toch mogelijk te maken, heeft Hans Meulenbroek, assistent-manager van Het Terras, houten tafelbladen gemaakt. Vanwege deze aanpassing konden er toch nog activiteiten op 1,5 meter afstand georganiseerd worden.

4.2 Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen (SGOV)

Bestuursleden SVV nemen maandelijks deel aan het overleg van SGOV. In de SGOV participeren het KBO – PCOB, SVV, SVVN, SWV, FNV afd. Velsen, UNIE afd. Velsen en een vertegenwoordiger van de gemeente Velsen.
Vanwege Coronabeperkingen en ziektes zijn er alleen in het begin van het jaar enkele bijeenkomsten geweest.

4.3  Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)

De ouderenorganisaties NVOG, KNVG, KBO Brabant en FASv zijn per 1 januari 2020 gefuseerd met de Koepel van Gepensioneerden (KG). Door deze fusie is KG nu de grootste ouderenorganisatie van Nederland. FASv blijft wel onder zijn eigen naam bestaan. Met de KG en FASv kunnen we op landelijk niveau onze stem uitbrengen en opkomen voor de seniorenbelangen. Zo is er afgesproken dat ouderen voorrang krijgen bij vaccinatie tegen Covid-19.

5.    Activiteiten
5.1. Klaverjassen

Het was een jaar van wel, niet, wel klaverjassen. Maar dankzij de aanpassingen van de tafels in dorpshuis Het Terras konden we coronaproef toch weer klaverjassen. Gemiddeld waren er 20 blije deelnemers die hier gebruik van hebben gemaakt.
Minke Uijtendaal heeft haar taak als begeleider van het klaverjassen overgedragen aan Ans Valk. Ans Valk is nu het aanspreekpunt.

5.2.  Rummikub drive

In februari hebben we in Wijkcentrum De Hofstede in Velserbroek een rummikubdrive georganiseerd. Het is een groot succes geworden. Volle tafels, enthousiaste deelnemers. Het smaakt absoluut naar meer en zodra het weer kan zullen we het op de agenda plaatsen.

5.3. Museumbezoek  

Donderdag 12 maart heeft een tiental belangstellende een bezoek gebracht aan het Teyler museum, waarbij een theatrale voorstelling is bijgewoond over De Lorentz Formule. Het was een gezellige ochtend. We waren net op tijd want ’s avonds om 18:00 uur ging heel Nederland in de eerste lockdown.

5.4. Dagtocht Sneek en Klootschieten.

Dagtocht Sneek is geannuleerd.
Het coronaproef klootschieten is niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Wij betreuren dat zeer.

Bijlage 1 Afkortingenlijst

SVV Senioren Vereniging Velsen
SVVN Senioren Vereniging Velsen-Noord
KBO Katholieke Bond van Ouderen
PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
SGOV Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen
SWV Stichting Welzijn Velsen
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FASv Federatie van Algemene Seniorenverenigingen
NVOG Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
KNVG Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
KG Koepel van Gepensioneerden
CBR Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
OV Openbaar Vervoer