Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Senioren Vereniging Velsen, hierna te noemen SVVhecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
SVV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SVV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het secretariaat: secretaris@svvelsen.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door SVV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om u te registreren als lid, donateur of sponsor;
 • Om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten;
 • Om u informatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen sturen;
 • Om u, in bijzondere gevallen, op uw woonadres te kunnen bereiken (bijv. bij ziekte).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Voornaam, voorletters, voorvoegsels en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Machtiging gegevens voor automatische incasso.

Deze gegevens worden beheerd door de secretaris en zijn bekend binnen het bestuur. De vrijwilligers stellen zelf een lijstje samen als u zich opgeeft voor een activiteit. De gegevens die door hen worden vastgelegd zijn voornaam, achternaam, telefoonnummer en evt. e-mailadres.

Gegevens worden bewaard op lokale pc’s (ook beschikbaar op tablets en mobiele telefoons) van bestuursleden en vrijwilligers en op papier. Digitale informatie wordt beveiligd door een password en papieren informatie wordt bewaard in een afgesloten kast. Gegevens mogen onderling tussen bestuursleden en vrijwilligers worden uitgewisseld maar niet aan anderen worden verstrekt.

WEBSITE
Op de website van de vereniging worden uitsluitend de namen van de bestuursleden vermeld. Tevens contactgegevens van vrijwilligers die zich opgegeven hebben als contactpersoon voor aanmelding van deelnemers aan een activiteit.

FACEBOOK
Facebook wordt gebruikt ter ondersteuning van de website. Geïnteresseerden kunnen reageren op publicaties. Facebook wordt beheerd door 2 bestuursleden. De beheerders hebben het recht om ongewenste reacties te verwijderen.

FOTO’S
Bij verschillende activiteiten van de vereniging worden foto’s gemaakt voor P.R. doeleinden. Publicatie van foto’s in drukwerk geschiedt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Foto’s op de website en Facebook worden geplaatst na mondeling akkoord. De fotograaf wordt geïnstrueerd om vooraf te vragen wie bezwaar heeft om gefotografeerd te worden.

NIEUWSBRIEF
In de nieuwsbrief worden de namen van de bestuursleden opgenomen en eventueel, indien nodig, de namen van de vrijwilligers die betrokken zijn bij het organiseren van een activiteit.
Vaste rubrieken in de nieuwsbrief zijn de jarigen van de afgelopen 2 maanden en leden die zijn overleden. Wilt u niet bij naam genoemd worden in de nieuwsbrief, dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat: secretaris@svvelsen.nl

AAN- EN AFMELDEN ALS  LID / DONATEUR
Aanmelden als lid doet u door het invullen  van het aanmeldingsformulier en dit formulier te mailen of in te leveren bij de secretaris van SVV. U krijgt hiervan een bevestiging.
Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens in te zien en te corrigeren. Neem hiervoor contact op met de secretaris.
U kunt zich afmelden als lid door een e-mail of brief te sturen aan de secretaris van SVV. U wordt dan per einde kalenderjaar uitgeschreven. Overleden personen worden per direct uitgeschreven. U krijgt hiervan een bevestiging. Hoelang wij uw gegevens bewaren vindt u terug onder BEWAARTERMIJN.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Gegevens van leden worden niet verstrekt aan derden, tenzij die derden zijn ingeschakeld voor uitvoering van een activiteit in het kader van uitvoering van de overeenkomst met de vereniging, en daarvoor de deelnemers moet kennen. Uitsluitend de persoonsgegevens die voor dat doel nodig zijn zullen worden verstrekt.

BEWAARTERMIJN
SVV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadat u uw lidmaatschap heeft beëindigd, bewaren we uw gegevens nog een boekjaar i.v.m. organisatorische en financiële verplichtingen en verantwoording.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SVV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (dit betreft de bestuursleden en de vrijwilligers).
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze medewerkers (bestuur en vrijwilligers) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Onze website is beveiligd met een SSL Certificaat (groen slotje en ‘https:’ voor het webadres).

INZAGE EN CORRECTIE RECHT VAN UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben of tijdens activiteiten hebben verkregen.
Een verzoek hiervoor kunt u sturen aan de secretaris. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Dagtocht 28 0ktober Varen op de Vecht met muzikale Bingo
Wees er snel bij: Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

X